Thẻ thuật toán sàng

SPOJ.COM – Thuật toán bài CUBEFR - Cube Free Numbers

01/12/2016 4 minutes read

Đề bài: "Cube free number" là một số mà không có số chia nào của nó là số dạng lập phương (số dạng lập phương ví dụ như 8 (2*2*2)) , 27(…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài TDPRIMES - Printing some primes

23/10/2016 4 minutes read

Đề bài: Yêu cầu của bài toán vô cùng đơn giản. Hãy in ra tất cả số nguyên tố nhỏ hơn 10^8. Đầu vào: Không có đầu vào Đầu ra: Để giúp cho bài…

Đọc thêm
Quay lại
1
Tiếp theo