Điều khoản sử dụng website

Vui lòng đọc kỹ "điều khoản sử dụng" này nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ tài liệu, thông tin nào hiển thị trên trang Blog Thuật toán. Lưu ý rằng bằng việc tiếp tục truy cập và/hoặc sử dụng trang của chúng tôi, bạn đồng ý với những Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng, hãy ngưng kết nối và không sử dụng trang này.

Tổng quan

Website này và các trang phụ liên quan (gọi chung là "Trang") được xuất bản và duy trì bởi Blog Thuật toán. Khi sử dụng Trang, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu rõ trong thông báo pháp lý này, trong Chính sách bảo mật và mọi luật và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định kiểm soát xuất khẩu (gọi chung là "Điều khoản sử dụng"). Bạn tuyên bố mình có quyền hợp pháp để chấp nhận Điều khoản sử dụng này thay mặt cho chính bạn cũng như cho bất cứ bên nào mà bạn đại diện. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Trang.

Thay đổi hoặc chỉnh sửa

Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này. Do vậy, bạn nên vào các trang này mỗi khi truy cập Trang. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang sau khi chúng tôi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này, điều này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới.

Tính khả dụng

Đôi khi Trang có thể tạm thời không có sẵn do việc bảo trì hoặc vì bất cứ lý do nào khác. Ngoài ra, Blog Thuật toán có thể ngừng cung cấp Trang hoặc bất kỳ phần nào liên quan bất kỳ lúc nào.

Quyền sở hữu

Blog Thuật toán giữ bản quyền và hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi nội dung chia sẻ tại Trang. Nếu bạn muốn chia sẻ lại nội dung bài viết trên các website khác, vui lòng thực hiện theo những quy định sau đây:

  • Trích dẫn rõ nguồn bài viết.
  • Không sử dụng vào mục đích thương mại.
  • Không sửa đổi hay làm thay đổi nội dung bài viết.

Tuyên bố trên cũng áp dụng trên các trang nhánh và các trang sub-domain của website.

Liên kết

Để tiện cho bạn, Trang có thể chứa các liên kết đến những trang trên Internet do các bên thứ ba sở hữu, công bố hoặc duy trì. Các trang liên kết không thuộc quyền quản lý của chúng tôi và do đó, Blog Thuật toán không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết đó. Blog Thuật toán nghiêm cấm các liên kết dẫn đến Trang mà không có sự đồng ý của chúng tôi.