Thẻ sắp xếp nhanh quick sort

SPOJ.COM – Thuật toán bài QUE1 - Queue (Rookie)

05/11/2016 6 minutes read

Đề bài: Có N ngưới đang đứng ở một hàng đợi. Bạn được đưa cho chiều cao của mỗi người và số những người cao hơn và đứng trước anh ta. Bạn…

Đọc thêm
Quay lại
1
Tiếp theo