SPOJ.COM - Thuật toán bài ZIGZAG - Zig-Zag rabbit

Posted on October 20th, 2016

Đề bài:

Một ma trận kích thước NxN được điền đầy bởi các con số từ 1 đến N2 theo đường chéo zig-zag. Bảng sau đây mô tả những con số trong ma trận kích thước N = 6.

zigzag-rabbit-spoj-com-thuattoan-phamvanlam-com

Có một con thỏ ở vị trí số 1. Nó có thể nhảy sang ô hàng xóm kề với ô nó đang đứng theo 4 hướng (trên, dưới, trái, phải) nếu ô đó tồn tại.

Cho K chữ cái biểu diễn cách nhảy của con thỏ. Hãy viết chương trình tính tổng các số của tất cả các ô mà con thỏ nhảy tới. Biết con thỏ không bao giờ nhảy ra khỏi ma trận.

Đầu vào

Dòng đầu tiên bao gồm 2 số nguyên N và K (1 <= N <= 100000, 1 <= K <= 300000), lần lượt là kích thước ma trận và số bước nhảy của con thỏ.

Dòng tiếp theo là 1 dãy bao gồm K kí tự 'U', 'D', 'L' và 'R', miêu tả cách nhảy của con thỏ. Trong đó, 'U', 'D', 'L','R' lần lượt là nhảy lên (UP), nhảy xuống (DOWN), nhảy sang trái (LEFT) và nhảy sang phải (RIGHT). Và con thỏ sẽ không nhảy ra khỏi ma trận.

Đầu ra

Bao gồm 1 dòng chứa 1 số nguyên là tổng của tất cả những ô mà con nhỏ nhảy tới.

Chú ý: Các số không phải luôn thỏa mãn là số nguyên 32 bit.

Ví dụ

1) Đầu vào:

6 8 
DDRRUULL

Đầu ra:

47 

Giải thích: con thỏ nhảy như sau: 1, 3, 4, 9, 13, 8, 6, 2, 1

2) Đầu vào:

3 8 
DDRRUULL

Đầu ra:

41 

Giải thích: con thỏ nhảy như sau: 1, 3, 4, 8, 9, 7, 6, 2, 1

3) Đầu vào:

6 10 
RRRRRDDDDD

Đầu ra:

203 

Giải thích: con thỏ nhảy như sau: 1, 2, 6, 7, 15, 16, 26, 27, 33, 34, 36

Bạn có thể tham khảo link gốc đề bài và submit code tại đây: http://www.spoj.com/problems/ZIGZAG/

Phân tích

Mình sẽ sử dụng thuật toán tham lam - Greedy để giải bài toán này.

Ở đây mình sẽ không sử dụng một mảng để lưu thông tin của ma trận. Vì việc tạo ra ma trận này là rất mất thời gian. Nếu bạn để ý thì bạn sẽ nhận ra được quy luật. Qua đó, từ tọa độ hàng, cột mình có thể suy ra giá trị của ô đó là bao nhiêu.

Với ma trận kích thước N thì sẽ có 2*N-1 đường chéo (có dạng '/'). Mỗi đường chéo sẽ bao gồm các ô mà tổng giá trị hàng và cột của chúng là như nhau và mình đặt là chỉ số của đường chéo.

Ví dụ:

  • Đường chéo 0 chỉ bao gồm 1 phần tử [0][0]
  • Đường chéo 1 bao gồm 2 ô là [0][1][1][0]
  • Đường chéo 2 bao gồm 3 ô là: [0][2], [1][1][2][0],
  • ... cho đến đường chéo 2*N-2 bao gồm 1 ô là [N-1][n-1].

Sử dụng quy nạp mình chứng minh được công thức tính số nhỏ nhất của 1 đường chéo như sau:

  • Với i là chỉ số đường chéo (i = 0, 1, 2,...,2*N-2), k là số nhỏ nhất của 1 đường chéo.
  • Nếu i < N thì k = (1 + (i*(i+1))/2);
  • Ngược lại, k = (((3*N - i)*(i - N + 1))/2 + remember)
  • Trong đó, remember là số nhỏ nhất của đường chéo ở giữa (chỉ số N - 1)

Rõ ràng, khi mình đã biết chỉ số hàng, cột của một điểm và số nhỏ nhất của đường chéo mà điểm đó thuộc vào thì mình hoàn toàn có thể tính được giá trị của điểm đó (cụ thể mình sẽ trình bày ở trong code phía dưới).

Lời giải

Bạn nên tự mình nghĩ ra thuật toán của bài toán trước khi tham khảo code của mình nhé. Hãy phát huy tối đa khả năng sáng tạo của bản thân. Hơn nữa code mình viết ra cũng chưa thật sự tối ưu. Nên rất mong nhận được sự chia sẻ của bạn.

Code C/C++

#include<iostream>
using namespace std;

typedef unsigned long long ull;
const ull MAX = 300005;

ull N, K;
ull remember;
char Str[MAX];  // Lưu xâu đầu vào

/*
* Lấy ra số nhỏ nhất của một đường chéo thứ i
* Đường chéo thứ i là đường chéo có tổng chỉ số hàng và cột
* của mỗi ô là bằng i.
* @PARAM : i : chỉ số của đường chéo
* RETURN : giá trị số nhỏ nhất của đường chéo đó.
*/
ull GetMinDiagon(ull i)
{
	if(i < N) return (1 + (i*(i+1))/2);
	return (((3*N - i)*(i - N + 1))/2 + remember);
}

ull GetValue(ull row, ull col)
{
	// Tỉnh tổng chỉ số hàng và cột để suy ra chỉ số đường chéo
	ull sum = row + col;
	// Tính số nhỏ nhất của đường chéo đó.
	ull min_diagon = GetMinDiagon(sum);

	// chỉ số đường chéo là chẵn
	if(sum%2 == 0 && sum < N)
	{
		return min_diagon + col;
	}
	else if(sum%2 == 0 && sum >= N)
	{
		ull col_start = sum - (N-1);
		return min_diagon + (col - col_start);
	}
	// Chỉ số đường chéo là lẻ
	else if(sum%2 == 1 && sum < N)
	{
		return min_diagon + (sum - col);
	}
	else if(sum%2 == 1 && sum >= N)
	{
		return min_diagon + (N-1) - col;
	}
}

int main()
{
	freopen("input.txt","r",stdin);
	ios::sync_with_stdio(false);

	cin >> N >> K >> Str;
	remember = GetMinDiagon(N-1);

	// Khởi tạo vị trí ban đầu là [0][0] và tổng là 1
	ull row = 0, col = 0;
	ull sum = 1;

	// Duyệt từng kí tự để xác định cách nhảy của thỏ
	for(int i = 0; i < K; i++)
	{
		if(Str[i] == 'U') row -= 1;
		else if(Str[i] == 'D') row += 1;
		else if(Str[i] == 'R') col += 1;
		else if(Str[i] == 'L') col -= 1;

		// Cộng dồn các ô mà thỏ nhảy tới.
		sum += GetValue(row, col);
	}

	// In kết quả
	cout << sum << endl;

	return 0;
}

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé: