SPOJ.COM - Thuật toán bài SUMPRO - SUM OF PRODUCT

Posted on October 28th, 2016

Đề bài:

Cho trước 1 số N, tìm ra tổng của tất cả các tích x*y trong đó N/x = y (phép chia nguyên). Bởi vì tổng có thể rất lớn, nên chia kết quả cho 1000000007.

Đầu vào

Dòng đầu tiên của đầu vào là một số nguyên T, là số test case. Các dòng tiếp theo, mỗi dòng bao gồm 1 số nguyên N.

Đầu ra

Với mỗi test case in ra kết quả tương ứng.

Ví dụ

Đầu vào:

3
2
4
6

Đầu ra:

4
15
33

Ràng buộc:

1 <= T <= 500 1 <= N <= 109

Giải thích ví dụ

Ví dụ 1:

2 / 1 = 2
2 / 2 = 1
Answer = 1 * 2 + 2 * 1 = 4

Ví dụ 2:

4 / 1 = 4
4 / 2 = 2
4 / 3 = 1
4 / 4 = 1
Answer = 1 * 4 + 2 * 2 + 3 * 1 + 4 * 1 = 15

Ví dụ 3:

6 / 1 = 6
6 / 2 = 3
6 / 3 = 2
6 / 4 = 1
6 / 5 = 1
6 / 6 = 1
Answer = 1 * 6 + 2 * 3 + 3 * 2 + 4 * 1 + 5 * 1 + 6 * 1 = 33

Bạn có thể tham khảo link gốc đề bài và submit code tại đây: http://www.spoj.com/problems/SUMPRO/

Phân tích

Nếu làm thông thường, chắc chắn bạn sẽ bị time limit. Ở đây, mình áp dụng thuật toán tham lam Greedy, sẽ giúp giải quyết bài toán nhanh hơn.

Bạn để ý rằng: với các số chia từ 1 đến sqrt(n) (căn bậc hai của n) thì giá trị thương số chỉ là 1 giá trị duy nhất, không bị lặp lại. Tuy nhiên, từ đó trở đi, giá trị thương số sẽ bị lặp lại.

  • Trong ví dụ 3, ta có thể tính kết quả theo cách khác là:
Answer = 1 * 6 + 2 * 3 + 3*2 + (4 + 5 + 6) * 1 = 33
  • Trong đó có một cụm số liên tiếp tăng dần là 4 + 5 + 6

Nếu tính toán với số n lớn hơn thì trong kết quả sẽ chứa nhiều cụm số liên tiếp hơn. Mà áp dụng công thức đối với cấp số cộng ta có: a[1] + a[2] + ... + a[n] = (a[n] - a[1] + 1) _ (a[n] + a[1]) / 2 với công sai d = 1. Ví dụ: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = (5 - 1 + 1) _ (5 + 1) / 2 = 15

Như vậy, thời gian chạy bài toán sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Lời giải

Bạn nên tự mình nghĩ ra thuật toán của bài toán trước khi tham khảo code của mình nhé. Hãy phát huy tối đa khả năng sáng tạo của bản thân. Hơn nữa code mình viết ra cũng chưa thật sự tối ưu. Nên rất mong nhận được sự chia sẻ của bạn.

Code C/C++

#include <iostream>
using namespace std;

#define ull unsigned long long

const int LARGE = 1000000007;

/*
* Tổng các số từ start đến end công sai d = 1
*/
ull Sum(ull start, ull end)
{
	ull num = end - start + 1;
	return num * (start + end) / 2;
}

int main()
{
	//freopen("input.txt","r",stdin);
	int T;
	cin >> T;

	for(int tc = 0; tc < T; tc++)
	{
		// Nhập đầu vào
		ull N;
		cin >> N;

		ull answer = 0, k;

		// Tính toán bình thường với số chia
		// từ 1 đến căn bậc hai của N
		for(k = 1; k*k <= N; k++)
			answer += k * (N / k);

		// Từ đây giá trị thương số của N / x sẽ bị lặp lại
		// Các bạn chịu khó viết thử một vài trường hợp ra
		// sẽ thấy quy luật.
		ull x = k - 1;
		for(ull i = N / x; i > 1; i--)
		{
			ull y = N / (i-1);
			answer += Sum(x+1,y) * (i-1);
			x = y;
		}

		cout << answer % LARGE << endl;
	}
	return 0;
}

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé: