SPOJ.COM - Thuật toán bài BUGLIFE - A Bug's Life

Posted on November 30th, 2016

Đề bài:

Giáo sư Hopper đang nghiên cứu về hành vi giới tính của một dạng hiếm có của loài bọ. Ông ta giả sử rằng chúng chia ra làm 2 giới tính khác nhau. Và chúng chỉ tương tác với những loài có giới tính khác. Theo nghiên cứu của ông, những con bọ riêng lẻ và hành vi của chúng rất dễ để nhận ra. Bởi vì những số được in trên lưng của chúng.

Cho trước một danh sách sự tương tác giữa những con bọ. Hãy quyết định xem nếu như những nghiên cứu ủng hộ giả sử của ông ta rằng không có tình dục đồng giới hoặc có tồn tại điều đó.

Đầu vào

Dòng đầu tiên chứa số lượng test case. Mỗi test case bắt đầu với một dòng gồm 2 số. Số thứ nhất là số con bọ (giá trị thuộc từ 1 đến 2000) và số tương tác (giá trị lên đến 1000000) được phân cách nhau bởi dấu cách. Các dòng tiếp theo, mỗi dòng mô tả một tương tác, gồm 2 số nguyên khác nhau, là chỉ số của con bọ. Các con bọ được đánh số liên tiếp và bắt đầu từ 1.

Đầu ra

Với mỗi test case, sẽ là một dòng dạng "Scenario #i:" với i là chỉ số test case, bắt đầu từ 1. Theo sau bởi một dòng là "No suspicious bugs found!" nếu phù hợp với giả sử của giáo sư là không có tình dục đồng giới. Ngược lại thì là "Suspicious bugs found!".

Ví dụ

Đầu vào:

2
3 3
1 2
2 3
1 3
4 2
1 2
3 4

Đầu ra:

Scenario #1:
Suspicious bugs found!
Scenario #2:
No suspicious bugs found!

Giải thích:

  • Với test case 1: có điều khả nghi được tìm thấy. Vì 1 tương tác với 2 nên chứng tỏ 1 và 2 khác giới nhau. Tiếp theo 2 tương tác với 3 chứng tỏ 2 và 3 khác giới nhau. Từ hai điều trên suy ra 1 và 3 phải cùng giới. Nhưng 1 và 3 lại có tương tác. Từ đó, suy ra có hiện tượng tình dục đồng giới.

  • Với test case 2: rõ ràng thỏa mãn không có tình dục đồng giới.

Bạn có thể tham khảo link gốc đề bài và submit code tại đây: http://www.spoj.com/problems/BUGLIFE/

Phân tích

  • Rõ ràng đây là bài toán chia đôi đồ thị. Mình sẽ sử dụng thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu DFS để duyệt các con bọ và đánh số các con bọ theo quy luật là 2 con bọ có tương tác với nhau sẽ được đánh dấu khác nhau (ví dụ 1 và 2).

  • Do đó, những con bọ được đánh dấu cùng loại sẽ có cùng giới tính. Như vậy, nếu 2 con bọ nào được đánh dấu cùng loại mà lại có tương tác thì suy ra kết quả là tồn tại tình dục đồng giới. Ngược lại sẽ là không.

Lời giải

Bạn nên tự mình nghĩ ra thuật toán của bài toán trước khi tham khảo code của mình nhé. Hãy phát huy tối đa khả năng sáng tạo của bản thân. Hơn nữa code mình viết ra cũng chưa thật sự tối ưu. Nên rất mong nhận được sự chia sẻ của bạn.

Code C/C++

#include <iostream>
using namespace std;

const int MAX = 2005;

int N;		// số lượng bọ
int I;		// số lượng tương tác
int Answer;	// kết quả 1 : nếu tồn tại tình dục đồng giới

int Matrix[MAX][MAX];	// Đánh dấu tồn tại cạnh giữa 2 điểm
int Mark[MAX];			// Mảng đánh dấu loại các con bọ

/**
* u : điểm đang xét
* before: điểm trước đó
* type: loại của điểm đang xét
*/
void DFS(int u, int before, int type)
{
	Mark[u] = type;
	for(int i = 1; i <= Matrix[u][0] && !Answer; i++)
	{
		int v = Matrix[u][i];
		if(Mark[v] == -1)
		{
			// Nếu chưa duyệt thì duyệt và đánh dấu loại khác với điểm trước đó
			DFS(v, u, !type);
		}
		else if(v != before && Mark[v] == type)
		{
			// Nếu gặp một điểm mà được xét rồi và cùng loại thì có tình dục đồng giới
			// Lúc này dừng lại luôn.
			Answer = 1;
			return;
		}
	}
}

int main()
{
	ios::sync_with_stdio(false);
	//freopen("input.txt","r",stdin);

	int T;
	cin >> T;
	for (int tc = 0; tc < T; tc++)
	{
		// Nhập đầu vào
		Answer = 0;
		cin >> N >> I;
		for(int i = 0; i <= N; i++)
		{
			Mark[i] = -1;
			for(int j = 0; j <= N; j++)
				Matrix[i][j] = 0;
		}

		int a, b, m;
		for(int i = 1; i <= I; i++)
		{
			cin >> a >> b;

			m = ++Matrix[a][0];
			Matrix[a][m] = b;

			m = ++Matrix[b][0];
			Matrix[b][m] = a;
		}

		// Tìm những điểm chưa được duyệt thì sẽ duyệt
		for(int i = 1; i <= N; i++)
			if(Mark[i] == -1)
				DFS(i,-1,0);

		// Đầu ra
		cout << "Scenario #" << tc + 1  << ":"<< endl;
		if (Answer) cout << "Suspicious bugs found!" << endl;
		else cout << "No suspicious bugs found!" << endl;
	}
	return 0;
}

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé: