SPOJ.COM - Thuật toán bài APS - Amazing Prime Sequence

Posted on November 29th, 2016

Đề bài:

Bablu rất yêu thích với những dãy số. Sau khi học về dãy số Fibonaci ở lớp 9, anh ấy đã rất ấn tượng với nó và đã thiết kế ra một dãy số cho riêng mình theo quy luật sau:

a[0] = a[1] = 0; 
Với n > 1 thì a[n] = a[n-1] + f(n) với f(n) là thừa số nguyên tố nhỏ nhất của n. 

Bablu cũng rất yêu thích lập trình. Vì vậy, anh ta đã viết ra một chương trình để tìm ra a[n]. Nhưng bởi vì anh ấy mới học lớp 9 nên anh ấy không giỏi về lập trình. Do đó, anh ấy nhờ bạn giúp đỡ. Nhiệm vụ của bạn là phải tìm ra số a[n] của dãy trên.

Đầu vào

Sẽ có nhiều test case. Dòng đầu tiên là số T - số lượng test case, T <= 100. T dòng tiếp theo chứa 1 số nguyên duy nhất N thỏa mãn 1 < N < 10^7.

Đầu ra

Mỗi test case, in ra số a[N].

Ví dụ

Đầu vào:

3
2
3
4

Đầu ra:

2
5
7

Giải thích:

Dãy số sẽ như sau:

a[0] = a[1] = 0; 
a[2] = a[1] + f[2] = 0 + 2 = 2; vì thừa số nguyên tố nhỏ nhất của 2 là 2. 
a[3] = a[2] + f[3] = 2 + 3 = 5; vì thừa số nguyên tố nhỏ nhất của 3 là 3. 
a[4] = a[3] + f[4] = 5 + 2 = 7; vì thừa số nguyên tố nhỏ nhất của 3 là 2. 

Bạn có thể tham khảo link gốc đề bài và submit code tại đây: http://www.spoj.com/problems/APS/

Phân tích

 • Ta sẽ sử dụng thuật toán tham lam để giải quyết bài toán. Với bài toán này, ta không thể tính lại dãy số với mỗi test case được. Vì như vậy sẽ dẫn đến time limit.

 • Vì dãy số chỉ có một nên ta sẽ sinh ra dãy số 1 lần. Rồi sau đó, với mỗi giá trị của N ta sẽ in ra a[N].

 • Ta sẽ sử dụng một mảng để đánh dấu xem số i có phải là số nguyên tố hay không. Đồng thời lưu lại thừa số nguyên tố nhỏ nhất của i. Giả sử dùng mảng a[]. Khi đó nếu a[i] = 0 thì số i là số nguyên tố, a[i] = k thì số i không phải là số nguyên tố và thừa số nguyên tố nhỏ nhất của i là k.

 • Sau đó, mình sẽ dùng một mảng để lưu dãy số cần tìm, giả sử là dãy r[]. Khi đó với mỗi số i: nếu a[i] không là số nguyên tố thì r[i] = r[i - 1] + a[i]. nếu a[i] là số nguyên tố thì r[i] = r[i - 1] + i (vì thừa số nguyên tố nhỏ nhất của một số nguyên tố là chính nó).

Lời giải

Bạn nên tự mình nghĩ ra thuật toán của bài toán trước khi tham khảo code của mình nhé. Hãy phát huy tối đa khả năng sáng tạo của bản thân. Hơn nữa code mình viết ra cũng chưa thật sự tối ưu. Nên rất mong nhận được sự chia sẻ của bạn.

Code C/C++

#include<iostream>
using namespace std;

typedef unsigned long long ll;
const ll MAX = 10000003;

ll a[MAX]; // Đánh dấu số i là số nguyên tố hay không
ll r[MAX]; // Lưu kết quả

void create()
{
  // Khởi tạo số nguyên tố đánh dấu là 0
	for(ll i = 2; i < MAX; i++)
	{
		a[i] = 0;
		r[i] = 0;
	}

  // Sinh ra dãy số theo quy luật:
  // nếu a[i] là số nguyên tố thì a[k.i] không phải số nguyên tố
  // và thừa số nguyên tố lớn nhất của k.i là i
	for (ll i = 2; i*i < MAX; i++)
    if (!a[i])
      for (ll j = i; j < MAX; j += i)
        if (!a[j])
          a[j] = i;

  // Nếu a[i] khác 0 thì i là không là số nguyên tố và thừa số nguyên tố
  // lớn nhất của i là a[i]
  // ngược lại thì i là số nguyên tố và thừa số lớn nhất của i là i
  for (ll i = 2; i < MAX; i++)
	{
		if(a[i]) r[i] = r[i - 1] + a[i];
		else r[i] = r[i - 1] + i;
	}
}

int main()
{
	create();

	ll T = 0;
	cin >> T;
	for(ll tc = 0; tc < T; tc++)
	{
		ll n = 0;
		cin >> n;
		cout << r[n] << endl;
	}
	return 0;
}

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé: