Thuật toán

Chia sẻ đầy đủ về các thuật toán và lời giải các bài toán cơ bản

Tag Archive: tham lam greedy

SPOJ.COM – Thuật toán bài GGD – Mr Toothless and His GCD Operation

Đề bài: Bạn được cho một số N và bạn phải tìm ra hai số a và b sao cho GCD(a, b) (ước chung lớn nhất của a và b) là lớn nhất có thể. Trong đó 1<=a<b<=N. Đầu vào: Bắt…
Đọc thêm