Thuật toán

Chia sẻ đầy đủ về các thuật toán và lời giải các bài toán cơ bản

Bài viết mới nhất

SPOJ.COM – Thuật toán bài SDITSAVL – AVL Tree

Đề bài Bài toán này là bài toán mở rộng (với một chút thay đổi) từ bài toán: http://www.spoj.com/problems/SDITSBST/. Trong bài toán này, bạn được đưa cho 2 loại query: 1. Chèn một số nguyên x vào list 2. Cho số…
Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài GGD – Mr Toothless and His GCD Operation

Đề bài: Bạn được cho một số N và bạn phải tìm ra hai số a và b sao cho GCD(a, b) (ước chung lớn nhất của a và b) là lớn nhất có thể. Trong đó 1<=a<b<=N. Đầu vào: Bắt…
Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài GCPC11J – Time to live

Đề bài: Như bạn đã biết, hầu hết mạng máy tính được tổ chức dạng cây, tức là mỗi máy tính sẽ có thể kết nối với một và chỉ một máy tính khác. Có một khái niệm đó là…
Đọc thêm