Thẻ tham lam greedy

SPOJ.COM – Thuật toán bài MAXXOR – Find the max XOR value

25/09/2016 4 minutes read

Đề bài: Bạn được đưa cho 2 số nguyên L và R. Và bạn phải tìm ra giá trị XOR lớn nhất của hai số a và b thỏa mãn L <= a <= R và L <= b <= R…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài 1AE00 – Rectangles

25/09/2016 4 minutes read

Đề bài: Thái có N hình vuông với kích thước 1 . Hỏi có bao nhiêu dạng hình chữ nhật mà Thái có thể tạo ra từ những hình vuông này? Biết…

Đọc thêm
1...789
Tiếp theo