Thẻ tham lam greedy

SPOJ.COM – Thuật toán bài TOANDFRO - To and Fro

26/10/2016 6 minutes read

Đề bài: Mo và Larry đã nghĩ ra cách để mã hoá tin nhắn. Đầu tiên họ bí mật về số lượng cột và viết tin nhắn (chỉ bao gồm các chữ cái) theo…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài WILLITST - Will it ever stop

26/10/2016 3 minutes read

Đề bài: Khi Bob đang ở trong thư viện của trường đại học Warsaw, anh ta nhìn thấy một đầu đề ở mặt chính ngôi nhà là "Will it ever stop?" và…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài TDPRIMES - Printing some primes

23/10/2016 4 minutes read

Đề bài: Yêu cầu của bài toán vô cùng đơn giản. Hãy in ra tất cả số nguyên tố nhỏ hơn 10^8. Đầu vào: Không có đầu vào Đầu ra: Để giúp cho bài…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ZIGZAG - Zig-Zag rabbit

20/10/2016 7 minutes read

Đề bài: Một ma trận kích thước NxN được điền đầy bởi các con số từ 1 đến N 2  theo đường chéo zig-zag. Bảng sau đây mô tả những con số trong…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài NKLETTER - Gửi thư

18/10/2016 5 minutes read

Đề bài: Vị Giám đốc công ty XYZ cần gửi một văn bản quan trọng tới một đối tác của mình. Văn bản là một xâu S các chữ ca…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ABSYS – Anti-Blot System

25/09/2016 6 minutes read

Đề bài: Tám là một học sinh lớp 2 rất thông minh, chăm chỉ và giỏi về lập trình. Gần đây, bạn ấy quyết định chuyển đổi toàn bộ nội dung ở vở…

Đọc thêm