Thẻ tham lam greedy

SPOJ.COM – Thuật toán bài ACPC10A - What’s Next

29/11/2016 4 minutes read

Đề bài: Theo Wikipedia, cấp số cộng (arithmetic progression - AP) là một dãy số mà độ chênh lệch giữa hai số liên tiếp của các phần tử trong…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài INVCNT - Inversion Count

08/11/2016 5 minutes read

Đề bài: Cho một mảng gồm N phần tử là số nguyên dương, phân biệt A[0....N-1] . Nếu i < j và A[i] > A[j] thì cặp (i, j) gọi là một cặp đảo…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài KOIREP - Representatives

07/11/2016 6 minutes read

Đề bài: Có N lớp ở trường và mỗi lớp có M học sinh. Sắp tới có một cuộc thi chạy 100 m và người đại diện cho mỗi lớp sẽ được chọn để tham…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài LASTDIG - The last digit

06/11/2016 4 minutes read

Đề bài: Nestor đã làm công việc của lớp toán khoảng 3 ngày rồi. Tuy nhiên, anh ấy rất mệt vì phải làm rất nhiều công việc. Do đó, anh ấy nên…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài MKEQUAL - Make them equal !

06/11/2016 4 minutes read

Đề bài: Bạn có một dãy gồm N phần tử. Tại bất kì lượt di chuyển nào, bạn chọn ra 2 chỉ số i và j ( 0 <= i, j < N và i != j ) và tăng giá trị…

Đọc thêm