Thẻ spoj.com

SPOJ.COM – Thuật toán bài BROKEN - Broken Keyboard

29/11/2016 6 minutes read

Đề bài: Bàn phím của Bruce Force bị hỏng, chỉ một vài phím là vẫn còn hoạt động. Bruce đã nhận ra rằng anh ấy vẫn có thể viết chữ bằng việc…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài APS - Amazing Prime Sequence

29/11/2016 5 minutes read

Đề bài: Bablu rất yêu thích với những dãy số. Sau khi học về dãy số Fibonaci ở lớp 9, anh ấy đã rất ấn tượng với nó và đã thiết kế ra một…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ACPC10A - What’s Next

29/11/2016 4 minutes read

Đề bài: Theo Wikipedia, cấp số cộng (arithmetic progression - AP) là một dãy số mà độ chênh lệch giữa hai số liên tiếp của các phần tử trong…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài INVCNT - Inversion Count

08/11/2016 5 minutes read

Đề bài: Cho một mảng gồm N phần tử là số nguyên dương, phân biệt A[0....N-1] . Nếu i < j và A[i] > A[j] thì cặp (i, j) gọi là một cặp đảo…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài KOIREP - Representatives

07/11/2016 6 minutes read

Đề bài: Có N lớp ở trường và mỗi lớp có M học sinh. Sắp tới có một cuộc thi chạy 100 m và người đại diện cho mỗi lớp sẽ được chọn để tham…

Đọc thêm