Thẻ sắp xếp trộn Merge Sort

SPOJ.COM – Thuật toán bài INVCNT - Inversion Count

08/11/2016 5 minutes read

Đề bài: Cho một mảng gồm N phần tử là số nguyên dương, phân biệt A[0....N-1] . Nếu i < j và A[i] > A[j] thì cặp (i, j) gọi là một cặp đảo…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài KOIREP - Representatives

07/11/2016 6 minutes read

Đề bài: Có N lớp ở trường và mỗi lớp có M học sinh. Sắp tới có một cuộc thi chạy 100 m và người đại diện cho mỗi lớp sẽ được chọn để tham…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài NDCCARD - Các lá bài Blackjack

20/10/2016 7 minutes read

Đề bài: Blackjack là trò chơi đánh bài khá phổ biến, mục tiêu là có được những lá bài mà tổng của nó là lớn nhất nhưng không vượt quá 2…

Đọc thêm
Quay lại
1
Tiếp theo