Thẻ quy hoạch động dynamic programming

SPOJ.COM – Thuật toán bài BYTESM2 - Philosophers Stone

30/11/2016 5 minutes read

Đề bài: Một trong những phòng bí mật của Hogwarts là đầy đá. Sàn nhà của phòng có kích thước h x w, được lát bởi những viên đá hoa hình…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ANARC05B - The Double HeLiX

31/10/2016 7 minutes read

Đề bài: Cho 2 dãy số nguyên hữu hạn, tăng nghiêm ngặt. Bất kì những số nguyên nào giữa 2 dãy thì đều tạo nên điểm giao nhau giữa hai dãy. Ví…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài DCEPC501 - Save Thy Toys

31/10/2016 5 minutes read

Đầu bài: Leonard rất yêu thích việc mua sắm những đồ chơi khoa học viễn tưởng hiếm và đắt. Anh ta giữ chúng theo một dãy theo thứ tự ngày…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ADFRUITS - Advanced Fruits

29/10/2016 7 minutes read

Đề bài: Công ty "21st Century Fruits" đã sáng tạo ra những loại nước hoa quả mới bằng cách chuyển gen từ một loại sang một loại khác. Hầu…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài LKS - Large Knapsack

29/10/2016 5 minutes read

Đề bài: Bài toán knapsack hay rucksack là một bài toán trong combinatorial optimization: Cho một tập gồm những phần tử. mỗi phần tử bao gồm…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ACODE - Alphacode

29/10/2016 6 minutes read

Đề bài: Alice và Bob cần gửi những tin nhắn bí mật cho nhau. Và họ đã thảo luận ra cách để mã hoá chúng: Alice: "Chúng ta hãy sử dụng một…

Đọc thêm
Quay lại
12