Thẻ phạm văn lâm

SPOJ.COM – Thuật toán bài TEST - Life, the Universe, and Everything

26/10/2016 2 minutes read

Đề bài: Chương trình của bạn là để sử dụng thuật toán vét cạn brute-force để tìm ra câu trả lời cho  Life, the Universe, and Everything.…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài TOANDFRO - To and Fro

26/10/2016 6 minutes read

Đề bài: Mo và Larry đã nghĩ ra cách để mã hoá tin nhắn. Đầu tiên họ bí mật về số lượng cột và viết tin nhắn (chỉ bao gồm các chữ cái) theo…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài WILLITST - Will it ever stop

26/10/2016 3 minutes read

Đề bài: Khi Bob đang ở trong thư viện của trường đại học Warsaw, anh ta nhìn thấy một đầu đề ở mặt chính ngôi nhà là "Will it ever stop?" và…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài TDPRIMES - Printing some primes

23/10/2016 4 minutes read

Đề bài: Yêu cầu của bài toán vô cùng đơn giản. Hãy in ra tất cả số nguyên tố nhỏ hơn 10^8. Đầu vào: Không có đầu vào Đầu ra: Để giúp cho bài…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài TRAFFICN - Traffic Network

23/10/2016 11 minutes read

Đề bài: Mạng lưới giao thông thành phố gồm n nút được đánh số từ 1 đến n và m đường một chiều nối các cặp nút. Để giảm được độ dài của đường…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ZIGZAG - Zig-Zag rabbit

20/10/2016 7 minutes read

Đề bài: Một ma trận kích thước NxN được điền đầy bởi các con số từ 1 đến N 2  theo đường chéo zig-zag. Bảng sau đây mô tả những con số trong…

Đọc thêm