Thẻ cấp số nhân GP

SPOJ.COM – Thuật toán bài ACPC10A - What’s Next

29/11/2016 4 minutes read

Đề bài: Theo Wikipedia, cấp số cộng (arithmetic progression - AP) là một dãy số mà độ chênh lệch giữa hai số liên tiếp của các phần tử trong…

Đọc thêm
Quay lại
1
Tiếp theo