Thuật toán

Chia sẻ đầy đủ về các thuật toán và lời giải các bài toán cơ bản

Tag Archive: xử lý xâu string

SPOJ.COM – Thuật toán bài MSUBSTR – Mirror Strings !!!

Đề bài: Như chúng ta đã biết Utkarsh rất giỏi giải quyết những bài toán liên quan đến số. Lần này, Arpit đã suy nghĩ một cách khôn ngoan và đã đưa cho Utkarsh một bài toán liên quan đến xâu (string). Arpit đã…
Đọc thêm