Thuật toán

Chia sẻ đầy đủ về các thuật toán và lời giải các bài toán cơ bản

Tag Archive: đường đi ngắn nhất

SPOJ.COM – Thuật toán bài TRAFFICN – Traffic Network

Đề bài: Mạng lưới giao thông thành phố gồm n nút được đánh số từ 1 đến n và m đường một chiều nối các cặp nút. Để giảm được độ dài của đường đi ngắn nhất giữa hai nút…
Đọc thêm