Thuật toán

Chia sẻ đầy đủ về các thuật toán và lời giải các bài toán cơ bản

Tag Archive: đồ thị và cây graph and tree

SPOJ.COM – Thuật toán bài SDITSAVL – AVL Tree

Đề bài Bài toán này là bài toán mở rộng (với một chút thay đổi) từ bài toán: http://www.spoj.com/problems/SDITSBST/. Trong bài toán này, bạn được đưa cho 2 loại query: 1. Chèn một số nguyên x vào list 2. Cho số…
Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ONEZERO – Ones and zeros

Đề bài: Ta cần tìm 1 số dương mà dạng biểu diễn của nó trong hệ thập phân bao gồm chỉ toàn số 0, 1 và có ít nhất một số 1, ví dụ: 101. Nếu một số mà không…
Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài PT07Y – Is it a tree

Đề bài: Bạn được cho một đồ thị không trọng số, và vô hướng. Viết chương trình để kiểm tra xem nó có phải là cây hay không. Đầu vào: Dòng đầu tiên của đầu vào sẽ bao gồm 2…
Đọc thêm