Thuật toán

Chia sẻ đầy đủ về các thuật toán và lời giải các bài toán cơ bản

Tag Archive: dịch cửa sổ

SPOJ.COM – Thuật toán bài CODFURY – Megatron and his rage

Đề bài: Bị làm tức điên lên sau thất bại bởi cuộc tấn công của Decepticons, Megatron đã quyết định phá hủy tất cả những hành tinh trên đường trở về trái đất từ Cybertron. Có nhiều hành tinh giữa trái đất…
Đọc thêm