Thuật toán

Chia sẻ đầy đủ về các thuật toán và lời giải các bài toán cơ bản

Tag Archive: dãy con chung dài nhất LCS

SPOJ.COM – Thuật toán bài ADFRUITS – Advanced Fruits

Đề bài: Công ty “21st Century Fruits” đã sáng tạo ra những loại nước hoa quả mới bằng cách chuyển gen từ một loại sang một loại khác. Hầu hết các lần là thất bại Nhưng đôi khi một loại nước hoa…
Đọc thêm