Thuật toán

Chia sẻ đầy đủ về các thuật toán và lời giải các bài toán cơ bản

Tag Archive: danh sách liên kết

SPOJ.COM – Thuật toán bài GCPC11J – Time to live

Đề bài: Như bạn đã biết, hầu hết mạng máy tính được tổ chức dạng cây, tức là mỗi máy tính sẽ có thể kết nối với một và chỉ một máy tính khác. Có một khái niệm đó là…
Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài TRAFFICN – Traffic Network

Đề bài: Mạng lưới giao thông thành phố gồm n nút được đánh số từ 1 đến n và m đường một chiều nối các cặp nút. Để giảm được độ dài của đường đi ngắn nhất giữa hai nút…
Đọc thêm