Thuật toán

Chia sẻ đầy đủ về các thuật toán và lời giải các bài toán cơ bản

Tag Archive: cây cân bằng

SPOJ.COM – Thuật toán bài SDITSAVL – AVL Tree

Đề bài Bài toán này là bài toán mở rộng (với một chút thay đổi) từ bài toán: http://www.spoj.com/problems/SDITSBST/. Trong bài toán này, bạn được đưa cho 2 loại query: 1. Chèn một số nguyên x vào list 2. Cho số…
Đọc thêm