Thuật toán

Chia sẻ đầy đủ về các thuật toán và lời giải các bài toán cơ bản

Quay lui có điều kiện – Backtracking

SPOJ.COM – Thuật toán bài PIZZALOC – Pizza Location

Đề bài: Picko muốn mở một số cửa hàng pizza tại 1 số địa điểm. Bánh pizza sẽ cung cấp cho mọi khách hàng nằm trong hình tròn bán kính R với tâm là các địa điểm được chọn. Xác…
Đọc thêm