Thuật toán

Chia sẻ đầy đủ về các thuật toán và lời giải các bài toán cơ bản

Monthly Archive: Tháng Mười Hai 2016

513 views 230 views 291 views 198 views 204 views 684 views

SPOJ.COM – Thuật toán bài GGD – Mr Toothless and His GCD Operation

Đề bài: Bạn được cho một số N và bạn phải tìm ra hai số a và b sao cho GCD(a, b) (ước chung lớn nhất của a và b) là lớn nhất có thể. Trong đó 1<=a<b<=N. Đầu vào: Bắt…
Đọc thêm

295 views

SPOJ.COM – Thuật toán bài GCPC11J – Time to live

Đề bài: Như bạn đã biết, hầu hết mạng máy tính được tổ chức dạng cây, tức là mỗi máy tính sẽ có thể kết nối với một và chỉ một máy tính khác. Có một khái niệm đó là…
Đọc thêm

246 views 98 views 231 views